Sąlygos ir nuostatos

Pagrindinės PINS programos sąlygos ir nuostatos (atnaujintos 03.04.2018.)

1. Apibrėžtys

1.1. PINS.CO – SIA PINS.CO (reg. Nr. 40103273540, Mūkusalas g. 42, Ryga, LV-1004, Latvija).

1.2. Programa – PINS.CO sukurta ir prižiūrima PINS lojalumo programa.

1.3. PINS – vienetai, kuriuos galima rinkti perkant Partnerių prekes ir (arba) paslaugas, taip pat iškeisti į prekes ir (arba) paslaugas, kurios yra siūlomos kaip Programos dalis.

1.4. airBaltic (AS Air Baltic Corporation, įmonės kodas 40003245752) – PINS lojalumo programos partneris.

1.5. „Statuso PINS“ yra PINS, kurių galima gauti tik už skrydžius su airBaltic.

1.6. Sąlygos – sąlygos, reglamentuojančios Programos taisykles ir procedūras, siejančias Programos Narius ir Partnerius. Į Sąlygas neįtrauktas reikšmes reikia interpretuoti remiantis galiojančiais įstatymais ir nuostatais.

1.7. Programos Sistema – PINS.CO sukurta sistema, pateikta svetainėje www.pinsforme.com ir skirta Programos nariams sukurti savo internetinį profilį ir naudotis Paskyros duomenimis.

1.8. PINS mobilioji programėlė (PINS programėlė) – PINS.CO sukurta Programos mobilioji programėlė, skirta Programos narių mobiliesiems prietaisams, kad per ją galėtų kurti savo internetinius profilius ir naudoti paskyrų informaciją.

1.9. PINS narys, arba Narys, – Programoje užsiregistravęs (arba Programoje užregistruotas savo teisėto atstovo) asmuo, kuris laikosi šių Sąlygų ir kurio dalyvavimą Programoje patvirtino PINS.CO.

1.10. „PINS VIP narys“ arba „VIP narys“ yra PINS narys, kuris per vienerius metus įvykdo 60 skrydžių viena kryptimi su airBaltic arba uždirba 50 000 statuso PINS, tokiu būdu gauna VIP nario statusą, kuriam taikomos visos PINS Nariui numatytos taisyklės, jei tik nėra nurodyta kitaip.

1.11. „PINS Executive narys“ arba „Executive narys“ yra PINS narys, kuris per vienerius metus įvykdo 30 viena kryptimi su airBaltic arba uždirba 25 000 statuso PINS, tokiu būdu gauna Executive nario statusą, kuriam taikomos visos PINS Nariui numatytos taisyklės, jei tik nėra nurodyta kitaip.

1.12. PINS paskyra, arba Paskyra, – PINS nario paskyra, sudaryta remiantis savanoriškai pateiktais asmeniniais Nario duomenimis, skirta Nario surinktiems ir (arba) išleistiems PINS registruoti. Paskyra yra Nario internetiniame profilyje svetainėje www.pinsforme.com arba PINS mobiliojoje programėlėje.

1.13. PINS narių Bendroji Paskyra, arba Draugų ir šeimos sąskaita, – Programos Sistemoje sukurta paskyrų grupė, leidžianti sujungti skirtingų paskyrų PINS ir tokiu būdu suteikianti naujų galimybių panaudoti PINS. 

1.14. PINS nario numeris – Kortelėje nurodytas numeris yra unikalus Nario identifikacijos numeris, priskirtas Paskyrai.

1.15. Partneris – PINS.CO partneris, su PINS.CO (ar kita įmone, įgaliota veikti PINS.CO vardu) sudaręs PINS rinkimo ir (arba) išleidimo sutartį.

1.16. Kortelė – Programos Nario kortelė su Nario numeriu. Kortelės būna keturių tipų:

1.16.1. Asmeninė kortelė – PINS kortelė, kurioje nurodytas Programos Nario numeris, kortelės savininko vardas ir pavardė, taip pat gali būti nurodytas dalyvavimo Programoje lygmuo.

1.16.2. Neasmeninė kortelė – PINS kortelė, kurioje nurodytas tik Programos Nario numeris.

 1.16.3. Laikinoji kortelė – popierinė kortelė, išspausdinta iš PINS nario internetinio profilio, prieinama PINS mobiliojoje programėlėje arba pridėta prie Paraiškos anketos. Laikinoji kortelė turi būti su aiškiai įskaitomu PINS nario numeriu.

1.16.4. Skaitmeninė kortelė – virtualus PINS kortelės atvaizdavimas, kurį galima naudoti iš karto, atsisiuntus „PINS Mobile App“.

1.17. „Executive karte“ yra PINS išduota Programos Executive nario kortelė su Nario numeriu,  leidžiančiu gauti PINS ir kaip papildomomis privilegijomis pasinaudoti airBaltic paslaugomis, jam taikomos visos Kortelei numatytos taisyklės, jei tik nėra nurodyta kitaip.

1.18  „VIP kortelė“ yra PINS išduota Programos VIP nario kortelė su Nario numeriu, leidžiančiu gauti PINS ir kaip papildomomis privilegijomis pasinaudoti airBaltic paslaugomis, jam taikomos visos Kortelei numatytos taisyklės, jei tik nėra nurodyta kitaip. 

1.19. Paraiškos Forma – internetinė paraiškos forma, pildoma svetainėje www.pinsforme.com arba PINS mobiliojoje programėlėje, popierinė paraiškos forma arba pageidavimas dalyvauti Programoje, išreikštas bet kokia kita forma ir užregistruotas Programos Sistemoje. 

2. Teisės dalyvauti kriterijai

2.1. Vardas, pavardė – Paraiškos formoje nurodytas vardas ir pavardė turi sutapti su asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (pase, vairavimo pažymėjime, asmens tapatybės kortelėje) pateiktais duomenimis.

2.2. Amžius – PINS nariu gali būti bet kuris 2 metų fizinis asmuo. Asmenims, kurie pagal šalies, kurios piliečiai yra, įstatymus nėra teisiškai veiksnūs, Programoje atstovauja jų tėvai, teisiniai globėjai, patikėtiniai ar bet kuris kitas asmuo, teisiškai įgaliotas atstovauti šiam Asmeniui.

2.3. Adresas – Nario Paraiškos anketoje nurodytas pašto adresas, kuriuo bus išsiųsta Asmeninė kortelė ir kita su Programa susijusi korespondencija.

3. Narystės pradžia

3.1. Nariu gali tapti tik fizinis asmuo, užpildęs Paraiškos formą.

3.2. Dalyvaudamas Programoje ir naudodamasis Programos teikiamais pranašumais, Narys laikosi visų šių Sąlygų, taip pat visų pakeitimų, kurie jose bus atlikti ateityje. Galiojantis Sąlygų variantas pateiktas PINS interneto svetainėje www.pinsforme.com .

3.3. Prie Programos prisijungti ir gauti dalyvavimo joje patvirtinimą galima tik vieną kartą.

3.4. PINS.CO turi teisę, nenurodžiusi priežasčių, atmesti paraišką dalyvauti programoje.

3.5. Išduotąja kortele gali naudotis tik Narys arba teisiškai įgaliotas Nario atstovas, narystė negali būti perduota kitam asmeniui.

3.6. PINS.CO pasilieka teisę nesuteikti Nariui statuso, pvz., „Executive“ ar VIP, ir vienašališkai šį statusą panaikinti prieš tai Nario neinformavus.

4. PINS paskyra

4.1. Kaip įrodymas, kad Nariui buvo priskirta PINS paskyra ir jis turi teisę rinkti PINS, Nariui bus paskirta Programos Nario paskyra. Narys vienu metu gali turėti tik vieną Nario paskyrą ir vieną Kortelę, išskyrus specialius atvejus, aptartus šiose Sąlygose.

4.2. Jei dėl dalyvavimo kreiptasi pasinaudojus pradinės registracijos forma PINS mobiliojoje programėlėje, paskyra sukuriama tik pilnai užsiregistravus per mobiliąją programėlę.

4.3. Jei dėl dalyvavimo kreiptasi užpildžius popierinę anketą, Paskyra sukuriama per 3 savaites.

4.4. Jei Narys turi daugiau nei vieną PINS paskyrą, PINS.CO turi teisę be įspėjimo panaikinti paskyras, kuriose nėra PINS.

4.5. Jei Narys turi kelias paskyras, kuriose sukaupta PINS, šie PINS perkeliami į Nario nurodytą paskyrą ir ji tampa Nario nuolatine Paskyra.

4.6. Paskyrai priskirtas Nario nurodytas unikalus el. pašto adresas, kuris Programos Sistemoje vienu metu gali būti užregistruotas ir susietas tik su viena paskyra.

4.7. Patikrinti surinktus PINS galima Programos sistemoje arba mobiliojoje programėlėje naudojant Nario internetinio profilio duomenis (įvedus PINS registracijos el. pašto adresą ir slaptažodį). Narys, paskyros išraše radęs klaidų, apie tai turi informuoti PINS narių aptarnavimo tarnybą (tel. +371 672 80280 Latvijoje, +372 630 6660 Estijoje, +370 700 55665 Lietuvoje, +358 (0)207 649424 Suomijoje, +7 495 2585405 Rusijoje, www.pinsforme.com ) per vieną mėnesį nuo pirkimo dienos, jei nėra sutarta kitaip. Praėjus šiam laikotarpiui, bus laikoma, kad Narys patvirtino esamą Paskyros balansą, ir duomenys nebus keičiami.

4.8. PINS narių Draugų ir šeimos sąskaita

4.8.1.  PINS Programos Sistema leidžia sujungti kelias Paskyras į grupę. Sukurti Draugų ir šeimos sąskaita ir įtraukti naujus Narius įtraukti galima PINS pradiniame tinklalapyje www.pinsforme.com , sekcijoje „Mano Paskyra“. 

4.8.2.  Į vieną Draugų ir šeimos sąskaitą galima sujungti iki 8 (aštuonių) paskyrų. Kiekviena Paskyra gali būti įtraukta tik į vieną Draugų ir šeimos sąskaitą.

4.8.3.  Narys, sukūręs Draugų ir šeimos sąskaitą, tampa jos administratoriumi ir gauna teisę į savo sukurtą Draugų ir šeimos sąskaitą įtraukti kitus Paskyras turinčius asmenis.

4.8.4.  Sukūręs Draugų ir šeimos sąskaitą, administratorius prisiima atsakomybę už visus Paskyroje atliekamus veiksmus, įskaitant ir tuos, kuriuos atlieka kiti grupės nariai. 

 4.8.5. Draugų ir šeimos sąskaitos administratorius turi teisę leisti PINS, esančius bet kurioje grupės paskyroje. Kiti Draugų ir šeimos sąskaitos nariai gali leisti tik savo paskyrose esančius PINS. Draugų ir šeimos sąskaitos administratorius bet kuriam grupės nariui gali suteikti teisę leisti Draugų ir šeimos sąskaitoje esančius PINS.  

4.8.6.  Norėdamas pašalinti Paskyrą iš Draugų ir šeimos sąskaitos, administratorius turi susisiekti su PINS narių aptarnavimo tarnyba.

4.8.7.  Išsiregistravus iš Draugų ir šeimos sąskaitos, Nario paskyroje lieka išregistravimo metu paskyroje esantys surinkti ir dar neišleisti PINS. 

4.8.8.  Sutikęs prisijungti prie grupės, Paskyros savininkas patvirtina, jog sutinka su administravimo taisyklėmis, apibrėžtomis šių Sąlygų 4.7 punkte.

5. PINS kortelės

5.1. Dalyvaudamas kurioje nors iš Partnerių programoje, Narys gali gauti Neasmeninę kortelę. Kad Narys būtų užregistruotas Programoje, gavęs kortelę jis turi kuo greičiau susikurti profilį interneto svetainėje register.pinsforme.com arba užpildyti prie Kortelės pridėtą Paraiškos anketą.

5.2. Dalyvaujant Programoje per mobiliąją programėlę, Nario autentiškumas bus patikrintas sms žinute ir jis gaus Skaitmeninę kortelę mobiliojoje programėlėje.

5.3. Internete pateikęs paraišką dėl Programos, Narys gali naudoti skaitmeninę kortelę programėlėje, o prireikus užsisakyti plastikinę kortelę Narių profilyje. Tada suasmeninta PINS kortelė bus atsiųsta Nario adresu.

5.4. Kortelė yra PINS.CO nuosavybė ir paprašius ji turi būti grąžinta PINS.CO.

6. PINS skyrimo procedūra

6.1. Kad naudodamasis kriterijus atitinkančiomis paslaugomis arba įsigydamas prekių Narys rinktų PINS, jis turi pateikti PINS nario numerį ir(arba) PINS kortelę arba kitą kortelę, kuri suteikia jam teisę rinkti PINS. Jei PINS nėra automatiškai įskaitomi į Nario paskyrą, Narys turi teisę kreiptis dėl trūkstamų PINS naudodamasis savo internetiniu profiliu arba susisiekęs su PINS narių aptarnavimo centru. Jei Kortelė ar Nario numeris nėra nurodomi, privilegijos netaikomos.

6.2. Partnerių parduotuvėse atsiskaitant bet kuria PINS mokėjimo kortele, PINS galima rinkti už abi operacijas.

6.3. Už Partnerių pasiūlymus ir privilegijas atsako Partneris, todėl pasiūlymams bei privilegijoms gali būti taikomos konkretaus Partnerio sąlygos.

6.4.  PINS neskiriama už tokias prekes ir (arba) paslaugas, kurių patvirtinamuosiuose dokumentuose (bilietuose, skrydžio kuponuose) nurodoma:

6.4.1. kad preke ar paslauga nepasinaudota; 

6.4.2. kad jų vertė yra sumokėta arba kompensuota pinigais;

6.4.3. kad jų galiojimo laikas yra pasibaigęs;

6.4.4. kad jos yra įsigytos neteisėtai.

6.5. Kai kurie partneriai neleidžia rinkti PINS pateikus Laikinąją arba Skaitmeninę kortelę. PINS skaičius Paskyroje priklauso nuo to, kokios sąlygos buvo taikomos tuo metu, kai buvo pirkta Partnerių paslauga ir (arba) prekė. Už visas PINS suteikiančias Partnerių paslaugas nuo dalyvavimo Programoje pradžios iki tada, kai buvo užregistruota PINS paskyra, surinkti Nario PINS registruojami laikantis šių Sąlygų.

6.6. Naudodamasis kitų lojalumo programų pasiūlytomis paslaugomis ir privilegijomis, Narys negali rinkti PINS, nebent būtų sutarta kitaip.

6.7. Surinktus PINS turi skaičiuoti Partneris, o PINS.CO turi įskaityti juos į Nario paskyrą. Šiuos PINS galima leisti būdais, kurie numatyti ir nurodyti šiose Sąlygose arba informacinėje PINS medžiagoje. PINS privilegijoms ir paslaugoms gauti negalima naudoti dalyvaujant kitose Programose surinktų taškų, jei nėra sutarta kitaip.

6.8. Informacija apie PINS rinkimo būdus, kurie nepaminėti šiose Sąlygose, bus paskelbta atskirai informacinėje PINS medžiagoje.

7. Surinktų PINS panaudojimas

7.1. Surinktus PINS galima panaudoti iškart, kai tik Nario paskyroje yra surinktas atitinkamai prekei ir (arba) paslaugai reikalingas PINS skaičius.

7.2. Programa siūlo surinktus PINS panaudoti interneto parduotuvėje spend.pinsforme.com. Pirkdamas pirkinį, Narys patvirtina, kad jis yra susipažinęs su interneto parduotuvės sąlygomis ir su jomis sutinka.

7.3. Prekių ir (arba) paslaugų prieinamumas gali priklausyti nuo Partnerio pasiūlos bei kitų Partnerio sąlygų. Prekių ir (arba) paslaugų negalima sujungti su kitais pasiūlymais ar tam tikromis paslaugomis, jeigu nėra nurodyta kitaip. Papildomos informacijos apie tai, ar prekės ir (arba) paslaugos yra prieinamos, ir specialias sąlygas galima rasti mūsų svetainėje spend.pinsforme.com, taip pat ją gali suteikti atitinkamas Partneris.

7.4.  Prekių (paslaugų) dokumentai parengiami elektroniniu būdu. Informacija apie prekės grąžinimo sąlygas ir paslaugų kainą pateikiama įvairioje PINS ir (arba) informacinėje Partnerio medžiagoje. Klausimus šia tema galima pateikti PINS narių aptarnavimo skyriui. 

7.5. Jei Narys nori grąžinti prekę, įsigytą už surinktus PINS (ir gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus), Nariui sumokama tik ta prekės vertė, kuri nurodyta patvirtinimo dokumentuose. Surinkti PINS nėra panaikinami, jie vėl įskaitomi į Nario paskyrą. Jei už pirkinį sumokėta naudojantis Draugų ir šeimos sąskaita, PINS grąžinami į Paskyrą, kuria naudojantis buvo atliktas mokėjimas.

8. PINS galiojimo laikas

8.1. PINS galioja 3 metus nuo pirmos dienos, kai jie buvo gauti (dienos, kai buvo įsigyta prekė ar pasinaudota paslauga), jei nėra sutarta kitaip.

8.2. Statuso PINS galioja 365 dienas nuo airBaltic skrydžio dienos.

8.3. VIP Nario ir Executive Narių PINS neturi galiojimo termino, ir jie nėra pašalinami, kol narys išsaugo savo statuso lygį. Kai tik narys praranda VIP arba Executive statusą, nepanaudotų PINS galiojimo trukmė nėra pratęsiama ar kitokiu būdu kompensuojama ir yra ištrinami tą dieną, kai sukanka treji metai nuo jų gavimo dienos.

9. VIP Nario ir Executive Nario statuso išsaugojimas

9.1 Norint išsaugoti Executive Nario statusą praėjus metams nuo jo gavimo, per kitus kvalifikacinius metus Executive Nariui privaloma įvykdyti 25 vienos krypties skrydžius su airBaltic arba užsidirbti 20 000 statuso PINS. Jei nepasiekiamas reikalingas skydžių ar statuso taškų skaičius, prarandamas Executive Nario statusas.

9.2. Jeigu Executive Nario statusas išsaugomas dar vieneriems metams, atsiunčiama atnaujinta Executive kortelė, galiojanti vienerius metus nuo kvalifikavimo dienos. Ja statusas prarandamas, Nario anketoje nurodytu adresu išsiunčiama standartinė, neturinti galiojimo termino asmeninė PINS kortelė.

9.3. Norint išsaugoti VIP Nario statusą praėjus metams nuo jo gavimo, per kitus kvalifikacinius metus VIP Nariui privaloma įvykdyti 50 vienos krypties skrydžių su airBaltic arba užsidirbti 40 000 statuso PINS. Jei nepasiekiamas reikalingas skydžių ar statuso taškų skaičius, prarandamas VIP Nario statusas ir gaunamas Executive Nario statusas. 

9.4. Jeigu VIP Nario statusas išsaugomas dar vieneriems metams, atsiunčiama atnaujinta VIP kortelė, galiojanti vienerius metus nuo kvalifikavimo dienos. Ja statusas prarandamas, Nario anketoje nurodytu adresu išsiunčiama standartinė, neturinti galiojimo termino asmeninė PINS kortelė.

10. Mokesčiai, įkainiai ir įmokos už paslaugas

10.1. Narys yra atsakingas už visas papildomas išmokas, tokias kaip mokesčiai (pvz.: oro uosto mokesčiai ir rinkliavos, apsaugos ir gabenimo mokesčiai), papildomi mokesčiai (pvz., draudimo mokesčiai) ir mokesčiai už paslaugas (pvz., mokestis už pakeistą rezervavimą), kurios susijusios su Partnerio prekių ir (arba) paslaugų įsigijimu naudojant PINS.

11. Sąlygų pažeidimas, narystės pabaiga, programos pakeitimai

11.1. Narys turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti narystę Programoje, raštiškai apie tai informavęs PINS.CO. Tokiu atveju už surinktus PINS neatlyginama, jie nėra kitaip kompensuojami ir negali būti perduoti kitam asmeniui.

11.2. PINS.CO gali nutraukti Nario dalyvavimą Programoje, jeigu po ankstesnio įspėjimo nėra pataisomi:

11.2.1.  neteisingi asmens duomenys, arba

11.2.2.  dėl Nario veiksmų arba neveikimo PINS.CO ir (arba) PINS.CO partneriai ir (arba) jų darbuotojai, arba kiti Programos nariai patyrė žalos.

11.3. Minėtais atvejais PINS.CO turi teisę sustabdyti naudojimąsi Nario paskyra.

11.4. PINS.CO nutraukus Nario dalyvavimą programoje, jo atnaujinti nebegalima.

11.5. Iki narystės Programoje pabaigos šios Sąlygos galioja kaip narystės nuostatai.

11.6. Jei Partneris nutraukia bendradarbiavimą su PINS.CO, perkant šio Partnerio prekes ir (arba) paslaugas surinkti PINS išliks Nario paskyroje tol, kol baigsis jų galiojimas.

11.7. PINS.CO pasilieka teisę bet kada atšaukti Programą ar ją pakeisti kita programa.

12. Duomenų apsauga

12.1. PINS.CO (Duomenų tvarkytojas) asmeninius duomenis apdoroja laikydamasis Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ir kitų Latvijos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

12.2. PINS.CO pasilieka teisę (ir Narys su tuo sutinka) Nario pateiktus asmeninius duomenis ir informaciją apie sistemoje registruotus pirkinius panaudoti šiems tikslams:

12.2.1.  Nariui identifikuoti.

12.2.2.  Programos statistikai kurti.

12.2.3.  Informuoti Narį apie Programos veiklą, pasiūlymus ir naujienas tiek, kiek Narys leido tai daryti.

12.2.4.  Informuoti narį apie PINS paskyros balansą.

12.2.5.  Informuoti Narį apie trečiųjų šalių pasiūlymus tiek, kiek Narys sutiko registruodamasis dalyvauti Programoje, arba tiek, kiek su Nariu buvo sutarta kitu būdu.

12.3.  Narys, kuris pritraukia Programoje dalyvauti naujus narius, užtikrina asmeninių duomenų apdorojimą, laikydamasis Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ir kitų Latvijos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Už naujų narių pritraukimą Nariui nėra teikiamos joks atlyginimas arba kompensacija, jeigu dėl to nėra specialiai susitarta.

12.4. Narių pateikti duomenys bus apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų šalių ribose, apie tai papildomai Nario neperspėjus.

13. Įvairūs klausimai

13.1. Narys privalo saugiai naudotis kortele ir ją saugoti. Narys turi saugoti kortelę nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinio poveikio ir mechaninių pažeidimų.

13.2. Tais atvejais, kai kortelė yra pamesta, pavogta, sunaikinta arba be Nario sutikimo ja naudojasi kitas žmogus (taip pat jei Nario paskyra naudojasi kitas asmuo), Narys turi nedelsdamas apie tai pranešti PINS narių aptarnavimo skyriui. Iki to momento, kai apie minėtą atvejį informuojamas PINS narių aptarnavimo skyrius, už kiekvieną pasinaudojimo kortele ir paskyros informacija atvejį yra atsakingas Narys. Nauja Kortelė išduodama nemokamai.

13.3. PINS.CO, vadovaudamasi gera valia, turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Sąlygas, prekes ir (arba) paslaugas, prekių ir (arba) paslaugų apimtį bei visas kitas Programos dokumentuose nurodytas PINS procedūras, kai tik šie pakeitimai bus laikomi reikalingais. Šie pakeitimai ir papildymai laikomi patvirtintais, jei Narys ir toliau dalyvauja Programoje arba jei nepateikia raštiškų prieštaravimų per vieną mėnesį nuo šių Sąlygų paskelbimo momento. Jei Narys nepritaria Programos pakeitimams, dalyvavimas gali būti užbaigtas remiantis šių Sąlygų 10.1 punktu.

14. Taikomi teisės aktai ir jurisdikcija

14.1. Šių Sąlygų galiojimas, struktūra ir vykdymas paklūsta Latvijos Respublikos įstatymams ir priklauso Latvijos Respublikos teismų jurisdikcijai.

14.2. Jei kuri nors iš pirmiau nurodytų sąlygų teisiškai visiškai arba iš dalies negalioja, tai neturi įtakos kitų sąlygų galiojimui.

14.3. Esant neatitikimų tarp šių Sąlygų variantų skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama Sąlygoms anglų kalba.