Noteikumi

PINS programmas noteikumi (atjaunots 21.11.2017.)

1. Definīcijas:

1.1.  PINS.CO – “PINS.CO”, SIA (Reģ. Nr. 40103273540, Kaļķu 12, Rīga, LV-1050, Latvija).

1.2. „Programma” – PINS lojalitātes programma, ko izveidojusi un uztur PINS.CO.

1.3. “PINS” ir vienības, kuras var uzkrāt, iegādājoties preces/pakalpojumus pie Partneriem, kā arī apmainīt tās pret precēm/pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti kā Programmas daļa.

1.4. airBaltic (AS Air Baltic Corporation, Reģ. Nr. 40003245752) - PINS lojalitātes programmas partneris.

1.5. “Statusa PINS” ir PINS, ko var saņemt tikai par lidojumiem ar airBaltic.

1.6. „Noteikumi” – noteikumi, kuri nosaka Programmas darbības noteikumus un kārtību, kuri ir saistoši programmas Dalībniekiem un Partneriem. Noteikumos neatrunātie jēdzieni tiek interpretēti saskaņā ar attiecīgo normatīvo tiesību aktu regulējumu.

1.7. „Programmas sistēma” – PINS.CO izveidota sistēma, izvietota interneta vietnē www.pinsforme.com un ir paredzēta Programmas dalībniekiem savu interneta profilu izveidei un konta datu izmantošanai.

1.8. “PINS Mobilā aplikācija”  jeb “PINS aplikācija” –  Programmas izveidota un uzturēta mobilā lietotne, kas paredzēta programmas dalībniekiem to lietošanai no mobilajām ierīcēm, kur programmas dalībnieki var izveidot kontu vai piekļūt un izmantot savos kontos esošo informāciju.

1.9. „PINS dalībnieks” jeb „Dalībnieks” ir persona, kas reģistrējusies Programmai vai kuru Programmai reģistrējis tās likumīgais pārstāvis, piekritis šiem Noteikumiem un kuru PINS.CO ir apstiprinājis dalībai Programmā.

1.10. “PINS VIP dalībnieks” vai” VIP dalībnieks” ir PINS dalībnieks, kurš viena gada laikā ir veicis 60 vienvirziena lidojumus ar airBaltic vai nopelnījis 50 000 statusa PINS, tādā veidā saņemot VIP dalībnieka statusu, un uz kuru attiecināmi visi PINS Dalībniekiem paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.11. “PINS Executive dalībnieks” vai “Executive dalībnieks” ir PINS dalībnieks, kurš viena gada laikā ir veicis 30 vienvirziena lidojumus ar airBaltic vai nopelnījis 25 000 statusa PINS, tādā veidā saņemot Executive dalībnieka statusu, un uz kuru attiecināmi visi PINS Dalībniekiem paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.12. „PINS konts” jeb „Konts” ir konts, kas izveidots PINS dalībniekam, balstoties uz Dalībnieka personīgajiem, brīvprātīgi iesniegtajiem datiem, lai tajā reģistrētu PINS, kurus uzkrājis un/vai izmantojis Dalībnieks; PINS konts pieejams Dalībnieka izveidotā interneta profilā interneta vietnē www.pinsforme.com vai PINS aplikācijā.

1.13. PINS Dalībnieku grupas Konts jeb Grupas konts – Programmas sistēmā savienota Kontu grupa, kas dod iespēju apvienot PINS no vairākiem Kontiem tādā veidā paplašinot PINS izmantošanas iespējas.

1.14. „PINS dalībnieka numurs” – uz Kartes noradītais numurs ir Dalībnieka unikāls identifikācijas numurs, kas ir piesaistīts Kontam.

1.15. „Partneris” ir PINS.CO partneris, kurš noslēdzis PINS pelnīšanas un/vai tērēšanas līgumu ar PINS.CO;

1.16. “Karte” ir PINS izsniegta Programmas Dalībnieka karte ar Dalībnieka numuru. Ir pieejami trīs karšu veidi:

1.16.1. „Personalizēta karte” – PINS karte, uz kuras norādīts Programmas dalībnieka numurs, kartes īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī var būt norādīts dalības līmenis Programmā;

1.16.2. „Nepersonalizēta karte” – PINS karte, uz kuras norādīts tikai Programmas dalībnieka numurs;

1.16.3. „Pagaidu karte” – papīra karte, kas izdrukāta no PINS dalībnieka interneta profila, pieejama PINS aplikācijā vai pievienota dalībnieka anketai. Uz pagaidu kartes jābūt skaidri salasāmam PINS dalībnieka numuram.

1.17. ”Executive karte” ir PINS izsniegta Programmas Executive dalībnieka karte ar Dalībnieka numuru,  kas atļauj saņemt PINS un papildu priekšrocības izmantojot  airBaltic pakalpojumus, un uz kuru attiecināmi visi Kartei paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.18  ”VIP karte” ir PINS izsniegta Programmas VIP dalībnieka karte ar Dalībnieka numuru,  kas atļauj saņemt PINS un papildu priekšrocības izmantojot airBaltic pakalpojumus, un uz kuru attiecināmi visi Kartei paredzētie noteikumi, ja vien nav atrunāts citādāk.

1.19. "Pieteikuma forma” – Pieteikums interneta vietnē register.pinsforme.com, PINS aplikācijā, papīra anketā vai jebkādā citā formā izteikta griba dalībai Programmā, kura tiek reģistrēta Programmas sistēmā.

2. Dalības atbilstības kritēriji

2.1. Vārds, uzvārds – Pieteikuma formā norādītajam vārdam un uzvārdam ir jāsaskan ar datiem personu apliecinošos dokumentos (pasē, vadītāja apliecībā, ID kartē).

2.2. Vecums — par PINS dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir sasniegusi 2 gadu vecumu. Personas, kura nav rīcībspējīga, vietā dalību Programmā nodrošina tās vecāki, aizbildnis, aizgādnis, vai jebkura cita persona, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var pārstāvēt Personu.

2.3. Adrese — Dalībnieka norādītā pasta adrese Pieteikuma anketā, uz kuru tiks nosūtīta Personalizētā karte un cita korespondence, kas saistīta ar Programmu.

3. Dalības uzsākšana

3.1. Par Dalībnieku var kļūt tikai privātpersonas, kuras ir aizpildījušas Pieteikuma formu.

3.2. Piesakoties un izmantojot Programmas priekšrocības, Dalībnieks piekrīt šiem Noteikumiem, kā arī visām izmaiņām, kas tajos tiks veiktas. Noteikumu aktuālā versija pieejama PINS mājas lapā www.pinsforme.com

3.3. Programmā var pieteikties un saņemt apstiprinājumu dalībai tajā tikai vienreiz.

3.4. PINS.CO ir tiesīgs noraidīt pieteikumus dalībai Programmā, nenorādot iemeslu.

3.5. Dalībnieks vai dalībnieka likumīgais pārstāvis ir vienīgā persona, kas drīkst izmantot savu Karti un dalība nav nododama citām personām.

3.6. PINS.CO patur tiesības atteikt Dalībniekam statusu, piemēram, Executive Dalībnieka vai VIP Dalībieka statusu, un vienpusēji izbeigt esošo statusu, par to neinformējot Dalībnieku iepriekš.

4. PINS konts

4.1. Kā pierādījums tam, ka Dalībniekam ir piešķirts PINS konts un viņš ir tiesīgs uzkrāt Punktus, Dalībniekam tiks piešķirts Programmas dalībnieka Konts. Dalībniekam vienlaikus var būt tikai viens PINS Konts un viena Karte, izņemot speciālos gadījumus, kuri atrunāti šajos Noteikumos.

4.2. Gadījumā, ja dalība tiek pieteikta PINS aplikācijā, Konts tiek uzskatīts par izveidotu tikai pēc pilnas reģistrācijas datu ievades PINS aplikācijā.

4.3. Gadījumā, ja dalība tiek pieteikta aizpildot papīra anketu, Konts tiek izveidots 3 nedēļu laikā.

4.4. Ja viena Dalībnieka īpašumā ir vairāk nekā viens PINS Konts, PINS.CO patur tiesības bez brīdinājuma aizvērt tos Kontus, kuros nav Punktu.

4.5. Ja Dalībniekam ir vairāki Konti, kuros ir uzkrāti Punkti, uzkrātie Punkti tiek pārvirzīti uz Dalībnieka norādīto Kontu, kas turpmāk būs Dalībnieka pastāvīgais Konts.

4.6. Kontam ir piesaistīta Dalībnieka norādīta, unikāla e-pasta adrese, kas Programmas sistēmā vienlaicīgi var tikt reģistrētā tikai vienam Kontam.

4.7. Pārbaudīt uzkrātos PINS var Programmas sistēmā vai PINS aplikācijā, izmantojot Dalībnieka interneta profila datus (ievadot PINS reģistrācijas e-pasta adresi un paroli). Ja konta izrakstā Dalībnieks konstatē kļūdas, par to Dalībnieks informē PINS klientu apkalpošanas dienestu (tālruņi: +371 67 280 280 Latvijā, +372 630 6660 Igaunijā, +370 700 55 665 Lietuvā, +358 (0)207 64 94 24  Somijā; www.pinsforme.com) viena mēneša laikā no pirkuma dienas, ja nav atrunāts citādi. Pēc šī perioda tiks uzskatīts, ka Dalībnieks apstiprinājis esošo Konta bilanci un dati tajā netiks laboti.

4.8. PINS Dalībnieku grupas Konts

4.8.1. PINS Programmas sistēmā ir iespēja vairākus Kontus savienot grupā. Visas darbības, kas saistītas ar Grupas konta izveidi un Dalībnieku pievienošanās tiek veiktas PINS mājas lapā www.pinsforme.com sadaļā Mans konts. 

4.8.2. Grupas kontā iesaistīto Kontu skaits nevar pārsniegt 8 (astoņus) Kontus. Viens Konta turētājs var būt tikai viena Grupas konta dalībnieks.

4.8.3. Dalībnieks, kurš izveido Grupas kontu, vienlaicīgi kļūst par tās administratoru un ir tiesīgs piesaistīt izveidotajā Grupas kontā citu Kontu īpašniekus.

4.8.4. Izveidojot Grupas kontu, tās administrators uzņemas atbildību par šī Konta ietvaros veiktajām darbībām, ieskaitot tās darbības, kuras veikuši citi grupas dalībnieki.

4.8.5. Grupas konta administratoram ir tiesības tērēt PINS, kas atrodas jebkurā no grupas Kontiem. Pārējie Grupas konta Dalībnieki var tērēt PINS, kas atrodas tikai konkrētā grupas dalībnieka Kontā. Grupas konta administrators var piešķirt tiesības jebkuram grupas dalībniekam tērēt PINS no Grupas konta.

4.8.6. Lai dzēstu Kontu no Grupas Konta, grupas administratoram jāsazinās ar PINS klientu apkalpošanas dienestu.

4.8.7. Izstājoties no Grupas konta Dalībnieka Kontā saglabājas konkrētajā Kontā līdz izstāšanās brīdim sakrātie, bet vēl neiztērētie PINS.

4.8.8. Piekrītot piedalīties grupā, Konta īpašnieks apliecina, ka piekrīt šo noteikumu 4.punktā norādītajai grupas administrēšanas kārtībai.

5. PINS kartes

5.1. Piesakoties Programmai pie kāda no Partneriem, Dalībnieks var saņemt Nepersonalizētu karti. Lai Dalībnieks tiktu reģistrēts Programmai, Dalībniekam ir jāizveido profils interneta vietnē: register.pinsforme.com, tuvākajā laikā pēc kartes saņemšanas vai jāaizpilda Kartei pievienotā Pieteikuma anketa.

5.2. Piesakoties Programmai PINS aplikācijā, dalībnieks saņems apstiprinājuma īsziņu telefonā un Digitālo pagaidu karti. Personalizēta karte tiks izsūtīta tikai pēc pilnas reģistrācijas datu ievades un Konta izveides.

5.3. Aizpildot papīra Pieteikuma formu vai Pieteikuma formu internetā un pēc aktivizācijas e-pasta saņemšanas un apstiprināšanas (Dalībnieks apstiprina profila datus), uz Dalībnieka norādīto adresi tiks nosūtīta Personalizēta PINS karte.

5.4. Karte ir PINS.CO īpašums, un tā pēc pieprasījuma ir jānodod PINS.CO.

6. PINS piešķiršanas procedūra

6.1. Lai saņemtu PINS, izmantojot kritērijiem atbilstošu pakalpojumu vai iegādājoties preci, Dalībniekam jāuzrāda PINS dalības numurs un/vai PINS karte, vai cita karte, kas dod tam tiesības uzkrāt PINS. Ja PINS netiek automātiski ieskaitīti Dalībnieka kontā, trūkstošos PINS Dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt  aizpildot pēcreģistrācijas pieteikumu PINS mājas lapā. Ja Karte vai Dalībnieka numurs netiek uzrādīti, priekšrocības netiek piemērotas.

6.2. Veicot pirkumu programmas partneru veikalos ar jebkuru no PINS maksājumu kartēm, PINS punktus var saņemt par abiem darījumiem.

6.3. Veicot pirkumu pie programmas Partnera ar kādu no PINS maksājumu kartēm, PINS tiek piešķirti par abām transakcijām.

6.4. Par Partneru piedāvājumiem un priekšrocībām atbild pats Partneris un tādā gadījumā uz piedāvājumiem un priekšrocībām var attiekties konkrētā Partnera noteikumi un nosacījumi.

6.5. PINS nevar saņemt par tādām precēm/pakalpojumiem, kuru apliecinošie dokumenti (biļetēm, lidojumu kuponiem) norāda:

6.5.1. ka prece vai pakalpojums nav izmantoti;

6.5.2. ka to vērtība ir atmaksāta vai kompensēta naudā;

6.5.3. ka tiem beidzies derīguma termiņš;

6.5.4. ka tie ir iegūti prettiesiski.

6.6. Pie dažiem partneriem PINS uzkrāšana uzrādot Pagaidu vai Digitālo karti var nebūt iespējama. PINS skaits Kontā ir atkarīgs no tā, kādi piedāvājuma nosacījumi bijuši spēkā laikā, kad tika izmantots kāds no Partneru pakalpojumiem vai veikts pirkums. Par visiem Partneru pakalpojumiem, par kuriem var uzkrāt PINS un kuri ir saņemti laika posmā no brīža, kad pieteikta dalība Programmai, līdz brīdim, kad ticis reģistrēts PINS Konts, Dalībnieka PINS tiks reģistrēti, saskaņā ar šiem Noteikumiem.

6.7. Izmantojot citu lojalitātes programmu piedāvātos pakalpojumus un priekšrocības, Dalībnieks nevar uzkrāt PINS, ja vien nav atrunāts citādi.

6.8. Partneris aprēķina un PINS.CO ieskaita Dalībnieka kontā uzkrātos PINS. Šos PINS var tērēt tam paredzētajos veidos, kā tas norādīts Noteikumos vai citos PINS informatīvajos materiālos. PINS programmas priekšrocību un pakalpojumu saņemšanai nav iespējams izmantot citās programmās iegūtos punktus, ja vien nav atrunāts citādi.

6.9. Ikviens paziņojums par citiem PINS uzkrāšanas veidiem, kas nav minēti šajos Noteikumos, tiks publicēti atsevišķi PINS informatīvajos materiālos.

7. Uzkrāto PINS izmantošana

7.1. Uzkrātos PINS var izmantot, tiklīdz Dalībnieka kontā ir sasniegts attiecīgās preces/pakalpojuma iegūšanai vajadzīgais PINS skaits.

7.2. Programma piedāvā uzkrātos PINS izmantot interneta veikalā spend.pinsforme.com. Veicot pirkumu Dalībnieks apliecina, ka pirms tam ir iepazinies un tam nav pretenziju par interneta veikala nosacījumiem.

7.3. Preču/pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no to pieejamības Partnera krājumos vai citiem Partnera nosacījumiem. Preci/pakalpojumu nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai īpašiem pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi. Papildinformācija par preču/pakalpojumu pieejamību un īpašiem nosacījumiem ir pieejama mūsu interneta vietnē spend.pinsforme.com, kā arī pie attiecīgā Partnera.

7.4. Par iegādāto preci/pakalpojumu uz Dalībnieka norādīto adresi tiks nosūtīti apliecinājuma dokumenti (prēmijas lidojuma biļetes un/vai citi pirkuma apstiprinājumi). Preču/pakalpojumu dokumenti tiek sagatavoti elektroniski. Informācija par preces atpakaļnosūtīšanas nosacījumiem un pakalpojumu maksu ir pieejama dažādos PINS un/vai Partnera informatīvajos materiālos. Jebkurus jautājumus par šīm tēmām var uzdot arī PINS klientu apkalpošanas dienestam.

7.5. Ja Dalībnieks vēlas atdot preci, kura apmainīta pret uzkrātajiem PINS un to pierāda attaisnojuma dokuments, Dalībniekam tiek atmaksāta tikai preces vērtība, kas uzrādīta attaisnojuma dokumentā. Uzkrātie PINS netiek dzēsti, tie tiek ieskaitīti atpakaļ Dalībnieka Kontā. Ja pirkums apmaksāts no Grupas konta, PINS tiek ieskaitīti tajā Kontā, no kura prece tika apmaksāta.

8. PINS derīguma termiņš

8.1. PINS ir derīgi 3 gadus, sākot ar pirmo uzkrāšanas dienu (diena, kurā iegādāta prece/izmantots pakalpojums), ja vien nav atrunāts citādi.

8.2. Statusa PINS ir derīgi 365 dienas, no dienas, kad veikts airBaltic lidojums.

8.3. VIP Dalībnieku un Executive Dalībnieku PINS nav derīguma termiņa, un tie netiek dzēsti, kamēr dalībnieks saglabā savu statusa līmeni. Tiklīdz dalībnieks zaudē VIP vai Executive statusu, neizmantotie PINS netiek pagarināti vai jebkādā citā veidā kompensēti un tiek dzēsti dienā, kad aprit trīs gadi kopš to nopelnīšanas dienas.

9. VIP Dalībnieka un Executive Dalībnieka statusa saglabāšana

9.1 Lai saglabātu Executive Dalībnieka statusu pēc gada kopš tā iegūšanas, nākamā kvalifikācijas gada laikā Executive Dalībniekam nepieciešams veikt 25 vienvirziena lidojumus ar airBaltic vai nopelnīt 20 000 statusa PINS. Ja netiek sasniegts nepieciešamais lidojumu vai statusa punktu skaits, tiek zaudēts Executive Dalībnieka statuss.

9.2. Ja Executive Dalībnieka statuss tiek saglabāts uz vēl vienu gadu, tiek nosūtīta atjaunota Executive karte, kas derīga vienu gadu kopš kvalificēšanās dienas. Ja statuss tiek zaudēts, uz Dalībnieka anketā norādīto adresi tiek nosūtīta standarta beztermiņa personalizētā PINS karte.

9.3. Lai saglabātu VIP Dalībnieka statusu pēc gada kopš tā iegūšanas, nākamā kvalifikācijas gada laikā VIP Dalībniekam  nepieciešams veikt 50 vienvirziena lidojumus ar airBaltic vai nopelnīt 40 000 statusa PINS. Ja netiek sasniegts nepieciešamais lidojumu vai statusa punktu skaits, tiek zaudēts VIP Dalībnieka statuss un iegūts Executive Dalībnieka statuss.

9.4. Ja VIP Dalībnieka statuss tiek saglabāts uz vēl vienu gadu, tiek nosūtīta atjaunota VIP karte, kas derīga vienu gadu kopš kvalificēšanās dienas. Ja statuss tiek zaudēts, uz Dalībnieka anketā norādīto adresi tiek nosūtīta standarta beztermiņa personalizētā PINS karte.

10. Nodokļi, uzcenojumi un pakalpojumu maksa

10.1. Dalībnieks ir atbildīgs par visu tādu papildu izmaksu segšanu kā nodokļi (piemēram, lidostas nodokļi un nodevas, drošības maksa, piegādes maksa), papildus pakalpojumi (piemēram, apdrošināšana) un pakalpojumu maksa (piemēram, maksu par izmaiņām lidojuma rezervācijā), kas tiek piemēroti Partneru preču/pakalpojumu iegādei izmantojot PINS.

11. Noteikumu un nosacījumu pārkāpšana, dalības izbeigšana, izmaiņas programmā

11.1. Dalībniekam ir tiesības pārtraukt dalību Programmā jebkurā brīdī, rakstiski par to informējot PINS. Šādā gadījumā uzkrātie PINS netiek atlīdzināti vai kā citādi kompensēti un tie nav nododami citām personām.

11.2. PINS var pārtraukt Dalībnieka dalību Programmā, ja pēc iepriekšēja brīdinājuma netiek novērsts sekojošais:

11.2.1. neprecīzi personas dati vai

11.2.2. Dalībnieka darbības vai bezdarbības rezultātā radītais kaitējums PINS.CO un/vai PINS.CO partneriem un/ vai to darbiniekiem vai arī citiem šīs Programmas dalībniekiem.

11.3. Iepriekšminētajos gadījumos PINS.CO patur tiesības iesaldēt arī Dalībnieka kontu.

11.4. Tiklīdz PINS.CO ir pārtraucis Dalībnieka dalību programmā, tās atjaunošana vairs nav iespējama.

11.5. Līdz brīdim, kad notikusi dalības izbeigšana Programmā, šie Noteikumi paliek spēkā kā Dalībnieka dalības noteikumi.

11.6. Ja kāds no Partneriem izbeidz sadarbību ar PINS.CO, pie šī Partnera uzkrātie PINS saglabāsies Dalībnieka kontā līdz brīdim, kad beigsies to derīguma termiņš.

11.7. PINS.CO patur tiesības jebkurā laikā atcelt Programmu vai aizstāt to ar citu programmu.

12. Datu aizsardzība

12.1. PINS.CO (Datu pārzinis) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

12.2. PINS.CO patur tiesības un Dalībnieks piekrīt, ka dalībnieka sniegtie personas dati un sistēmā reģistrēto pirkumu informācija tiks izmantota sekojošiem mērķiem:

12.2.1. Dalībnieka identifikācijai;

12.2.2. Programmas statistikas veidošanai;

12.2.3. Dalībnieka informēšanai par Programmas aktivitātēm, piedāvājumiem un jaunumiem, ciktāl Dalībnieks to ir atļāvis;

12.2.4. Dalībnieka informēšanai par PINS konta stāvokli;

12.2.5. Dalībnieka informēšanai par piedāvājumus no trešajām personām tiks nosūtīts, ciktāl Dalībnieks to ir atļāvis, reģistrējoties Programmā vai citādā veidā piekritis.

12.3. Dalībnieks, kurš Programmā piesaista jaunus dalībniekus, nodrošina personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. Par šādu jaunu dalībnieku piesaisti, Dalībniekam netiek sniegta nekāda veida atlīdzība vai kompensācija, ja nav īpaši atrunāts.

12.4. Dalībnieka iesniegtie dati tiks apstrādāti un uzglabāti Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs.

13. Dažādi

13.1. Dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Karti. Dalībniekam jācenšas pasargāt Karti no augstas temperatūras, elektromagnētiskās iedarbības un no mehāniskiem bojājumiem.

13.2. Gadījumā, ja Karte ir nozaudēta, nozagta, bojāta vai arī to bez Dalībnieka piekrišanas izmanto kāda cita persona (vai arī Dalībnieka Konta informāciju izmanto kāda cita persona), Dalībniekam nekavējoties par to jāziņo  PINS klientu apkalpošanas dienestam. Līdz brīdim, kad informēts PINS klientu apkalpošanas dienests par iepriekš minētajiem gadījumiem, Dalībnieks ir atbildīgs par ikvienu kartes izmantošanas gadījumu un par sava konta informāciju. Jaunā Karte tiks izsniegta bez maksas.

13.3. PINS.CO, rīkojoties labticīgi, patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos Noteikumus, preces/pakalpojumus, preču/pakalpojumu apjomu vai jebkuras citas programmas dokumentos izklāstītās PINS procedūras, kad vien šādas izmaiņas tiek uzskatītas par vajadzīgām. Šādas izmaiņas un papildinājumi tiek uzskatīti par apstiprinātiem, ja Dalībnieks turpina piedalīties Programmā vai ja neiesniedz rakstisku iebildumu viena mēneša laikā no Noteikumu publicēšanas brīža. Ja Dalībnieks nepiekrīt izmaiņām Programmā, dalība var tikt izbeigta saskaņā ar šo Noteikumu 10.1. punktu.

14. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

14.1. Šo noteikumu derīgumu, uzbūvi un izpildi regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un tie atrodas Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

14.2. Ja kāds no iepriekš izklāstītajiem nosacījumiem pilnībā vai daļēji juridiski nav spēkā, tas neietekmē pārējo nosacīju spēkā esamību.

14.3. Ja šie noteikumi un nosacījumi ir dažādi interpretējami dažādās valodās, noteicošā ir angļu valodas versija.